Obchodní podmínky

DODAVATEL
Rébusárna s.r.o., se sídlem Blahoslavova 1132/26, 612 00, Brno - Královo Pole. Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 95821.
IČ: 05512018
(dále jen "dodavatel")

e-mail: info@rebusarna.cz


ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ
 • Provozovatelem stránek https://www.krizule.cz je DODAVATEL.
 • Seznam zboží na stránkách https://www.krizule.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží je u každého zboží uvedeno v náhledu detailu.
 • K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.
 • Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
 • Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
 • Cena za poštovné, balné, dopravu a za případné další poplatky se zobrazuje přímo v objednávce před jejím potvrzením. V tomto okamžiku má zákazník možnost objednávku buď potvrdit a nebo zrušit.
 • Cena zboží v uskutečněné objednávce bude přesně odpovídat konečné účtované ceně zboží na faktuře.
 • Stav vyřízení každé objednávky si zákazník může průběžně zkontrolovat na stránkách https://www.krizule.cz, pakliže se zákazník zaregistroval. Pokud zákazník zadal svoji e-mailovou adresu, pak informace o změně stavu ve vyřizování objednávky obdrží i formou zaslaného e-mailu.

UŽIVATELSKÝ ÚČET
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKEM
Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky dodavatelem. Potvrzení objednávky probíhá buď formou e-mailu na e-mailovou adresu zákazníka a nebo změnou stavu zpracování objednávky v objednávkovém systému, kde je každá objednávka vedena pod jedinečným kódem.


ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY DODAVATELEM
Dodavatel může objednávku zrušit až do okamžiku jejího odbavení. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku dodat. V případě, že objednávka byla některou z online platebních metod zaplacena dopředu Zákazníkem a takovou objednávku zruší Dodavatel před dodáním zboží, pak Dodavatel vrátí do 30 dnů peníze Zákazníkovi v plné výši. 


ZASLÁNÍ ZBOŽÍ
Zboží bude dle volby zákazníka při objednání zasláno přepravní službou, nebo si jej zákazník může vyzvednou v sídle společnosti. Veškeré poplatky za uskutečnění dopravy zboží k zákazníkovi je vyčísleno v objednávce. Žádné další poplatky ani náklady na dopravné nebudou zákazníkovi účtovány.


DODACÍ LHŮTA
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době. Zboží označené "skladem" odbavujeme obvykle do 1-5 pracovních dnů. Zboží označené jako "připravujeme" odbavíme do 1-5 pracovních dnů od navezení zboží na sklad. Zboží označené jako "není skladem" odbavíme do 1-5 pracovních dnů od okamžiku znovunavezení zboží na sklad. Dodávka zboží, které není okamžitě k dispozici může trvat řádově týdny až měsíce s ohledem na termín dodávky od výrobce. Termín naskladnění zboží označeného jako "Není skladem" se zákazníkovi obvykle zobrazuje v detailu produktu. 


ZPŮSOB DOPRAVY
Byl-li v objednávce zvolen neosobní odběr zboží, pak dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky a Slovenské republiky. Dodavatel je schopen zaslat zboží i do jiných států EU nebo do ostatních států světa. V takovém případě ale neplatí podmínky dopravného uvedené v objednávce a jsou navýšeny o cenu zásilky dopravce v rámci mezinárodního ceníku dopravce. Cena je pak závislá na cílovém státu zákazníka.


ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA ZBOŽÍ
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, zaplacením platební kartou v okamžiku objednání, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, a to před zasláním zboží.


DAŇOVÝ DOKLAD
Daňový doklad bude zaslán spolu se zbožím uvnitř zásilky.


PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození zboží, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Před podpisem pečlivě zkontrolujte obal i samotné zboží.


KOMUNIKACE MEZI ZÁKAZNÍKEM A DODAVATELEM
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována primárně elektronickou poštou, případně telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.


REKLAMACE
 • V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
 • Vzhledem k povaze většiny prodávaných výrobků doporučujeme zkontrolovat mechanické vady ihned, neboť mechanická opotřebení (poškrábání, poškození barvy a potisku, opotřebení mechanických prvků apod.) vznikají přirozeným vlivem používání a nemohou být po delší době od okamžiku dodání uznány jako vada výrobku.
 • Pokud je výrobek demontován, rozšroubován, upraven nebo je na něm uplatněn uživatelský tunning, a to i včetně barvení, ztrácí zákazník nárok na záruku!
 • Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude se zákazníkem dohodnuta forma zaslání či předání nového či opraveného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní.
 • Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli elektronicky na emailovou adresu info@rebusarna.cz nebo písemně na adresu sídla nebo písemně přímo v provozovně dodavatele.
 • Po odstoupení je dodavatel povinen vrátit Zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet Zákazníka dle dohody se Zákazníkem.
 • Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých součástí (např. CD, DVD, plakáty apod.) a u baleného zboží i včetně originálního obalu (média apod.).
 • Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
 • V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE
Osobní údaje zákazníků, jsou prodávajícím zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách, stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.


V případě specifických dotazů k obchodním podmínkám prosím pište na e-mail info@rebusarna.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2019.
Obchodní podmínky
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat","vyreseno":"K\u0159\u00ed\u017eovku jste \u00fasp\u011b\u0161n\u011b vylu\u0161tili."}
https://krizule.cz/
https://krizule.cz/obchodni-podminky?h=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému